ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracovávaní osobných údajov

V súvislosti so všeobecným Európskym nariadením o ochrane osobných údajov (z anglickej skratky GDPR - General Data Protection Regulation) Vás prosíme o vyjadrenie súhlasu so spracovávaním Vašich osobných údajov v e-shope na www.erbolario.sk. Účelom nariadenia GDPR je vyššia miera ochrany Vašich osobných údajov a prehľad o ich spracovávaní a Vašich právach pri narábaní s nimi.

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.erbolario.sk a jej e-shopu je DANBIK s.r.o., so sídlom na Kadnárovej ulici č. 51, 83151 v Bratislave, IČO: 45330263, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č. 62317/B, DIČ: 2022950061, IČ DPH: SK2022950061, telefón: +421910193910, email: lerbolario@naturotheka.sk.

Zásady ochrany osobných údajov určujú, akým spôsobom sa bude zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi, ktoré poskytujete v súvislosti s používaním našej webovej stránky www.erbolario.sk (ďalej ako "Webová stránka"), nákupom tovaru a služieb, či už prostredníctvom tejto stránky alebo iným spôsobom pri Vašej interakcii s nami (napr. pri Vašej účasti na našom vernostnom systéme).

Citlivosť Vášho súkromia je pre nás dôležitá, preto sme vytvorili zásady ochrany osobných údajov, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných dát. Poskytnutím Vašich osobných údajov súhlasíte s ich spracovaním a spravovaním na účely a za podmienok stanovených nižšie. Je však nemenej dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a máte nárok požiadať o informácie o Vašich evidovaných osobných údajoch, o ich opravu, či vymazanie, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania Vašich osobných dát sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti alebo emailom.

 

Účel spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom plnenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (napr. pre realizácie Vašich objednávok, fakturácie a doručenia objednávok na Vašu dodaciu adresu). Vaše osobné údaje tiež používame, aby sme mohli spravovať Vaše zákaznícke účty, databázu odberateľov newsletterov, aby sme Vám umožnili účasť v našom vernostnom systéme, v spotrebiteľských súťažiach a promoakciách, ktoré organizujeme.

 

Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú také informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako existujúceho jedinca, či už samostatne alebo v spojení s ďalšími dátami.

Prevádzkovateľ môže zhromažďovať, spracovávať a ďalej uchovávať tieto Vaše osobné údaje:

A) Identifikačné údaje: zahŕňajú meno, priezvisko, titul, užívateľské meno, pohlavie, vek, dátum narodenia,

B) Kontaktné údaje: obsahujú najmä fakturačnú, korešpondenčnú a dodaciu adresu, emailovú adresu, telefónne číslo,

C) Platobné a transakčné údaje: bankové spojenie, platobné údaje, históriu objednávok, platieb a pohľadávok,

D) Profilové údaje: ide hlavne o používateľské mená a heslá pre vstup do zákazníckeho účtu, históriu objednávok, informácie o účasti vo vernostnom programe, kupované, obľúbené a vyhľadávané produkty a služby, štatistiky týkajúce sa návštevnosti stránky a nákupného správania sa návštevníkov,

E) Marketingové údaje: preferencie vo vzťahu k marketingovým aktivitám Prevádzkovateľa, preferovaný spôsob marketingovej komunikácie,

F) Technické údaje: najmä informácie o návštevách zákazníka na Webovej stránke, o zdrojoch, z ktorých sa na ňu prihlásil, IP adresa,

G) Kamerové záznamy: obrazový záznam získaný snímaním kamerového systému v predajniach L’Erbolario,

H) Záznamy telefonických hovorov: prípadné záznamy získané zo zákazníckej telefónnej linky.

I) Údaje špecifických kategórií: ide napríklad o citlivé údaje zdravotného charakteru, ako používanie kozmetických prípravkov pri určitých kožných ochoreniach, alergiách a iných špecifikách súvisiacich so zdravím a diagnostikou pleti, užívanie výživových doplnkov určitého špecifického druhu, prípadne údaje o zdravotných obmedzeniach.

 

Právne tituly pre spracovávanie osobných údajov

Zhromažďovanie a spracovávanie Vašich osobných dát je výhradne v súlade s ustanoveniami nariadenia (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej ako "Nariadenie" alebo „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej ako "Zákon"). Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k zákazníkom a návštevníkom Webovej stránky ako dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona.

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme spracovávať v súlade s platnou legislatívou aj bez Vášho ďalšieho súhlasu, ak je ich spracovávanie nevyhnutné na:

A) plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (tzv. predzmluvné vzťahy),

B) splnenie zákonných povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov,

C) účely našich oprávnených záujmov.

 

Plnenie zmluvy

Pri Vašej registrácii pri nákupe tovaru je nevyhnutné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše identifikačné, kontaktné, transakčné a platobné údaje, ktoré používame na uzavretie a plnenie zmluvy pri nákupe našich produktov a služieb.

Právny titul

Plnenie zmluvy

Osobné údaje

Meno, priezvisko, titul, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, email, transakčné a platobné údaje

Účel spracovania

Vybavenie objednávky, spracovanie platby, dodanie tovaru, komunikácia ohľadom stavu objednávky, vrátenie tovaru, vrátenie platby v prípade odstúpenia od zmluvy, vybavenie reklamácie

Doba spracovávania

Po dobu dĺžky záručnej doby (2 roky)

 

Plnenie zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje spracovávame v obmedzenom rozsahu aj na účely plnenia účtovných, daňových a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. O účtovníctve v platnom znení a zákona č. 222/2004 Z.z. O dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

 

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe nášho oprávneného záujmu. Našim záujmom je zabezpečiť vzájomnú komunikáciu, zlepšovať kvalitu našich produktov a služieb. Máme samozrejme záujem ochraňovať a uplatňovať naše práva, zamedziť podvodným konaniam, predchádzať a brániť porušeniam našich zmluvných podmienok a zabezpečiť ochranu našich zákonných práv,

Zároveň sa snažíme ochrániť majetok a zdravie osôb. V našich značkových predaniach L’Erbolario prevádzkujeme kamerový systém so záznamom, ktorý spracováva osobné identifikačné údaje. Na týchto našich prevádzkach je samozrejme označené, že sa v nich kamerový systém nachádza.

 

Všeobecný marketing

Po uzavretí kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ oprávnený v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom zasielať Vám ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky vo všeobecnej podobe, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy, a to na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúceho v záujme ponúknuť Vám svoje tovary a služby.

Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a teda nie ste povinný ich odovzdať. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa predaja tovaru a bez ich poskytnutia nie je možné Vám tento tovar prípadne služby predať a dodať.

 

Spracovávanie osobných údajov so súhlasom

V prípade spracovávania osobných údajov, ktoré nemožno priradiť k účelom uvedeným vyššie, môže s nimi Prevádzkovateľ narábať len na základe Vami udeleného platného súhlasu so spracovávaním osobných údajov, ktorý si od Vás Prevádzkovateľ vopred vyžiada.

Na túto možnosť narábania s osobnými údajmi budete vopred upozornení a bude Vám umožnené s ňou súhlasiť alebo nesúhlasiť. Udelenie súhlasu je prejavom slobodnej vôle a máte právo tento súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať s účinkami do budúcnosti. Bez príslušného súhlasu nebudeme dané spracovávanie vykonávať.

Váš súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov si Vyžiadame napríklad v nasledujúcich prípadoch: pri Vašej registrácii k Vášmu profilu zákazníka, pri Vašej registrácii do nášho vernostného systému, pri odbere našich newsletterov, teda informáciách o novinkách, pri spracovávaní citlivých osobných údajov a v ďalších možných prípadoch.

 

Priamy marketing

Na základe Vášho súhlasu Vás budeme informovať o našich produktoch a službách, poskytovať Vám personalizovaný marketing, teda ponúkať Vám cielený pre Vás zaujímavý tovar a službu. Vaše identifikačné, kontaktné a marketingové údaje môžu byť použité na vyhodnotenie toho, čo Vás zaujíma a čo je pre Vás relevantné. Na základe nášho oprávneného záujmu Vám môžeme prostredníctvom emailu či SMS správ posielať marketingové ponuky vzťahujúce sa na tovary a služby, ktoré ste si u nás zakúpili, prípadne ste sa o ne zaujímali. Z odberu zasielania marketingových informácií elektronickou cestou sa môžete kedykoľvek odhlásiť.

V prípade, ak sa prihlásite na odber našich obchodných oznámení, Vaše osobné údaje môžu byť použité na účely priameho marketingu, teda zasielanie obchodných a marketingových informácií elektronickou cestou alebo formou SMS. Spracovávanie osobných údajov na účely priameho marketingu môžete kedykoľvek odvolať a vtedy Vaše osobné údaje prestaneme na tento účel spracovávať.

 

Cookies

Ako väčšina internetových stránok, aj Webová stránka, emailové správy a reklamy Prevádzkovateľa používajú súbory „Cookies“.

Na základe anonymných dátových objektov pomáhajú „Cookies“ Prevádzkovateľovi lepšie chápať správanie používateľov, sledovať celkový počet návštevníkov na Webovej stránke. Rozpoznávajú opakované návštevy na stránke, umožňujú internetovej stránke zapamätať si dôležité informácie, ktoré užívateľovi uľahčia jej ďalšie používanie, teda zjednodušujú pohyb na webe. Ukladajú preferenčné miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradený identifikátor návštev.

Informácie zo súborov „Cookies“ zhromažďujeme preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových, opakovaných a verných návštevníkov stránky. Tiež slúžia pre potreby internej analýzy navštívenej stránky, lepšiemu porozumeniu spôsobu jej používania. Tieto informácie používame na zlepšenie navigácie na našej stránke a poskytovaných služieb.

Osoba užívateľa nie je na základe informácií „Cookies“ identifikovateľná, a to ani s využitím ďalších dostupných informácií. „Cookies“ nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúžia na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných dát, majú však význam pre ochranu súkromia. S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov „Cookies“ a ďalších technológií ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi. Nepoužívame ich na zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani na zneužívanie prihlasovacích údajov.

Existujú aj „Cookies“ tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti konkrétnej webovej stránky).Tieto „Cookies“ sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov.

Niektoré prehliadače súbory „Cookies“ automaticky prijímajú už v predvolenom nastavení. Zvyčajne ich však môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré z nich prostredníctvom nastavení svojho prehliadača. Ak chcete používanie súborov „Cookies“ úplne vypnúť, môže dôjsť k tomu, že niektoré funkcie webovej stránky Prevádzkovateľa budú nedostupné alebo obmedzené.

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač používanie „Cookies“ povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných „Cookies“ zo strany našej Webovej stránky.

 

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme, nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť, technické a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačnom systéme, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany, prípadne iných oprávnených záujmov.

Správa cookies nainštalovaných cez Stránku

Doba spracovávania osobných údajov

Ak nie je uvedené inak, budeme uchovávať Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, na realizáciu vyššie uvedených účelov v súlade s nariadením alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. V niektorých prípadoch si musíme údaje ponechať, aby sme splnili naše zákonné a administratívne povinnosti.

Vaše osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu zákonných premlčacích lehôt, najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa realizácie príslušného zmluvného vzťahu, či uplynutia inej zákonom stanovenej lehoty na archiváciu. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.

Vaše osobné údaje týkajúce sa Vašej účasti v databáze odberateľov obsahových newsletterov, nepersonalizovanej všeobecnej reklamy a obchodných oznámení Prevádzkovateľ uchováva do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ vykoná výmaz alebo anonymizovanie Vašich osobných údajov z databázy v rozsahu, v ktorom ich už nepotrebuje uchovávať.

Kamerové záznamy zo značkových predajní L‘Erbolario sú uchovávané maximálne po dobu 14 dní odo dňa získania kamerového záznamu, ak záznam nie je použitý v konaní o priestupku alebo trestnom čine, prípadne na iné konanie.

 

Zabezpečenie osobných údajov

Dbáme na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez vášho súhlasu iným subjektom pre ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo ochrana našich právnych záujmov.

 

Aktualizácia údajov a právo na ich opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napr. zmena priezviska), budeme radi, ak nás informujete o týchto zmenách, aby sme údaje mohli aktualizovať a aby sme tak predchádzali prípadným omylom.

Ak zistíte, že údaje, ktoré o Vás evidujeme, nie sú aktuálne alebo úplné, máte právo na ich opravu a doplnenie.

 

Právo vzniesť námietku

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislatívou SR a EU, máte právo namietať a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa s námietkou proti spracovávaniu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme na príslušný dozorný úrad na ochranu osobných údajov na adrese:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava

 

Právo na vymazanie

Ak ste nám niekedy udelili súhlas so spracovávaním Vašich osobných údajov (napr. e-mailová adresa v rámci zasielania newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré evidujeme výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať.

Právo na vymazanie sa nevzťahuje na dáta spracovávané v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov.

Pri požiadavke na vymazanie údajov budú všetky nenávratne vymazané a súvisiace objednávky anonymizované.

 

Právo na zabudnutie

Používateľ má právo na vykonanie primeraných krokov, vrátane technologických opatrení, k vymazaniu všetkých odkazov na svoje osobné údaje a ich kópie, ak pominul zákonný dôvod na ich prípadné archivácie.

 

Sociálne siete

Niektoré platformy našich sociálnych sietí a aplikácií umožňujú používateľom umiestňovať ich vlastný obsah. Takto zverejnené informácie môžu byť prezerané verejnosťou. Treba byť preto opatrní, pretože nezodpovedáme za informácie zverejňované inými osobami na našich sociálnych sieťach.


Stránky tretích strán

Neschvaľujeme a nie sme zodpovední za spracovanie Vašich osobných údajov tretími stranami, aj napriek tomu, že môžeme uvádzať odkazy na tieto stránky. Všetky spoločnosti majú vlastné vyhlásenia a zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Naše výrobky a služby Vám môžu byť ponúkané aj prostredníctvom platforiem alebo kanálov tretích strán. Nenesieme zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov stránok, aplikácií a služieb, ktoré nie sú poskytované spoločnosťou DANBIK s.r.o.

 

Sprostredkovatelia a príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré nám dávate k dispozícii, nezverejňujeme tretím stranám, výnimkou sú však nasledujúce prípady:

A) Majiteľom spracovávania osobných údajov na Slovensku je držiteľ zastúpenia L’Erbolario na Slovensku – DANBIK s.r.o.. Prístup k osobným údajom má v rámci celosvetovej siete L’Erbolario aj L'Erbolario S.r.l. A L'Erbolario Franchising S.r.l., obe so sídlom v Taliansku, v Lodi, na Viale Milano 74 (email: erbolario@erbolario.com, franchising@erbolario.com). S osobnými dátami budú zaobchádzať aj vytvorením a riadením centralizovanej banky dát prostredníctvom informatických a telematických nástrojov.

Spracovávanie bude tiež vykonávané aj prostredníctvom konkrétnych poverencov ako zástupcov, zamestnancov, konzulentov a ďalších spolupracovníkov spoločnosti L'Erbolario, ktorí sa podieľajú na iniciatíve a umožňujú zákazníkom zbieranie bodov a ich využívanie na všetkých zúčastnených predajných miestach.

Poskytnuté osobné údaje môžu byť prenesené do zahraničia aj mimo Európskej Únie, a v tom prípade sa majitelia zaväzujú, že toto prenášanie údajov bude v súlade s ustanoveniami podľa Článku 44-50 Nariadenia o ochrane osobných údajov.

B) Do styku s Vašimi osobnými dátami ako meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa, telefónne číslo, e-mail a číslo Vašej platobnej karty môžu prísť spoločnosti zabezpečujúce technické služby spojené s internetovou stránkou, jej údržbou a aktualizáciou. Poskytnuté osobné údaje môžu byť zdieľané so zástupcami firiem, ktoré spravujú náš marketing, objednávací systém, webhosting a systém zbierania vernostných bodov.

C) Vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, dodacia adresa a telefónne číslo poskytujeme kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru.

D) Vaše osobné údaje ako meno, priezvisko, fakturačná adresa, dodacia adresa a telefónne číslo môžeme dať k dispozícii spoločnostiam poskytujúcim účtovné, daňové a právne služby.

E) V určitých prípadoch môžeme byť povinní sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov, napríklad policajným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.

F) Do styku s osobnými údajmi môžu prichádzať aj zamestnanci firmy spravujúcej kamerové systémy v našich značkových predajniach L’Erbolario.

Prístup týchto osôb a spracovávanie osobných údajov treťou stranou bude vždy vykonávané na základe zmluvy o spracovávaní osobných údajov a za podmienok stanovených právnymi predpismi.

Pri výbere sprostredkovateľov dbáme na to, aby poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.

V prípade neposkytnutia Vášho súhlasu a Vašich osobných údajov Vám nebudeme môcť na základe Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov poskytnúť žiadne služby.

Naše procesy spracovávania osobných údajov pravidelne preverujeme a revidujeme a preto sa môžu v priebehu času aktualizovať. Ak budú aktualizácie zahŕňať podstatné zmeny, budeme Vás o nich informovať. Na našej webstránke je vždy zverejnená aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov.

 

Prečítal/a som si tieto zásady ochrany osobných údajov, porozumel/a som im a súhlasím s nimi.

 

L’Erbolario Slovensko

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Tel. +421910193910

lerbolario@naturotheka.sk

GMO Free
Odjakživa priatelia zvierat
7 testovaných kovov

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované