Ochrana osobných údajov & Používanie Cookies

Na základe Talianskej právnej úpravy č. 13, dekrétu č.196 z 30.júna 2003, vás informujeme, že L´Erbolario S.r.l. zaručuje podľa platných regulačných opatrení, že spracovávanie osobných údajov bude prebiehať v súlade so základnými právami a slobodami, bude zachovaná dôstojnosť subjektu s osobitým dôrazom na dôvernosť, osobnú identitu, pravosť a ochranu osobných údajov. Táto strana opisuje, ako webová stránka www.erbolario.com narába s osobnými údajmi svojich používateľov. Ide o informáciu o spracovávaní osobných údajov, ktoré je taktiež v súlade s Talianskou legislatívnou úpravou č.13, dekrétom 196/03 (uvádzaný ako Kód ochrany súkromia) a slúži pre používateľov našej internetovej stránky. Neplatí pre iné webové stránky prístupné cez linky na našej webstránke, za ktoré L´Erbolario S.r.I. nenesie akúkoľvek zodpovednosť.

SPRACOVÁVANIE ÚDAJOV A OPERÁCIE ÚČELOVO SÚVISIACE

Všetky vami poskytnuté osobné údaje sú výsledkom vašej slobodnej voľby, nepoužívame nezákonné opatrenia na získanie informácií bez vášho súhlasu. Informácie, ktoré nám poskytujete vo forme e-mailu a /alebo vyplnením registračného formulára, sa použijú výhradne na zodpovedanie vašich otázok, alebo na splnenie vašich požiadaviek. Iba s vyjadrením vášho súhlasu môže naša spoločnosť použiť vaše osobné údaje na posielanie propagačných a obchodných informácií, to znamená informácií týkajúcich sa nových ponúk, produktov a služieb. V neposlednom rade, iba ak poskytnete dodatočný osobitný súhlas, budú vaše osobné údaje zverejnené našim obchodným partnerom za účelom poskytnutia informácií a propagačných materiálov, o ktoré prejavíte záujem.

METÓDY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje môžu byť spracované s použitím alebo aj bez použitia počítačových systémov. V každom prípade by malo ísť o proces zautomatizovaný. Má obsahovať všetky operácie potrebné na narábanie so súvisiacimi údajmi, ako je uvedené v článku č. 4, v paragrafe č. 1, písmena “a” Talianskej právnej úpravy č. 13, dekrétu č.196 z 30.júna 2003 (kde "spracovanie" znamená súbor operácií a postupov, vykonávaných dokonca aj bez použitia počítačových systémov, ktoré sa sústreďujú na zhromažďovanie informácií, zaznamenávanie, organizáciu, uchovávanie, konzultáciu, spracovanie, úpravu, výber, extrakciu, porovnávanie, použitie, vzájomné spájanie, blokovanie, komunikáciu, šírenie, odstraňovanie a zničenie údajov, dokonca aj tých, ktoré nie sú súčasťou databázy). V každom prípade spracovanie údajov prebieha v súlade s bezpečnostnými normami zaručujúcimi dôvernosť a istotu. Osobné údaje sú spracovávané výlučne pracovníkmi určenými priamo Kontrolou údajov v spoločnosti L´Erbolario S.r.I, ktorí už implementovali nevyhnutné minimum IT bezpečnostných opatrení na zníženie rizika narušenia súkromia dát tretími stranami a neustále ich podľa potreby aktualizujú.

NAVIGAČNÉ ÚDAJE

Počítačové systémy a softvérové programy nastavené na chod tejto stránky zbierajú počas operácií v normálnom režime niektoré osobné údaje, ktoré sú zasielané implicitne počas používania internetových komunikačných protokolov. Tieto údaje sa nezbierajú, aby boli spájané s identifikáciou určitých subjektov, ale môžu podľa svojej povahy a vzťahov s údajmi vo vlastníctve tretích strán identifikovať používateľa. Údaje tejto kategórie obsahujú IP adresy alebo názvy domén užívateľov lokality, adresy v URI (Uniform Resource Identifier) formáte požadovaného zdroja, čas žiadosti, metódy použité na predloženie žiadosti serveru, veľkosť súboru získaného odpoveďou, číselný kód určujúci status odpovede poskytnutej serverom (úspešný,chybný...) a iné parametre, vzťahujúce sa na operačný systém a na používateľove IT prostredie. Tieto údaje sa môžu použiť výlučne na získanie anonymných štatistických údajov týkajúcich sa používania lokality a kontroly správnosti jej operácií a sú odstránené okamžite po operácii. Údaje môžu byť použité na určenie zodpovednosti v prípade hypotetickej počítačovej kriminality ničiacej lokalitu.

MOŽNOSTI POSKYTOVANIA VAŠICH ÚDAJOV

Voliteľné, zreteľné a dobrovoľné priraďovanie k adresám poskytovaným na tejto webstránke vyžaduje získanie odosielateľovej emailovej adresy, čo je nevyhnutné pre zodpovedanie otázok, ako aj iných osobných údajov obsiahnutých v správe.

COOKIES

ROZSAH VEDOMOSTÍ

Iba subjekt menovaný dolupodpísaným Kontrolorom údajov L'Erbolario S.r.l. môže získavať vaše dáta ako spracovávateľ údajov alebo vymenovaný personál.

KOMUNIKÁCIA A ŠÍRENIE

Smieme dať vaše údaje jednému alebo viacerým určeným subjektom podľa nasledujúcich podmienok:

 • subjektom, ktoré môžu mať podľa zákona, podľa právnych úprav a európskej legislatívy prístup k údajom s obmedzením, ktoré sú uvedené v spomínaných predpisoch (napríklad sociálne a zdravotnícke inštitúcie, asociácie regionálnych úradov, verejné úrady a inštitúcie, spolky, nadácie, asociácie a / alebo poisťovacie spoločnosti alebo orgány)
 • subjektom, ktoré získajú prístup k vašim údajom na pomocné účely vo vzťahu medzi vami a nami výhradne v medziach vyžadovaných na uskutočnenie pomocných úloh (napríklad bankové a kreditné inštitúcie, doručovacie spoločnosti a kuriéri, poskytovatelia služieb)
 • subjektom, ktoré sú našimi konzultantmi výhradne pre úlohy vymedzené našou organizáciou a sú podmienené našim menovacím listom, ktorý stanovuje dodržiavanie dôvernosti a bezpečnosti.

Vaše údaje nebudú nami zverejnené, t.j. nebudú za žiadnych okolností poskytnuté neurčeným subjektom, čo taktiež zahŕňa neposkytovanie vašich údajov na poradenstvo, pokiaľ neudelíte špecifický slobodný a informovaný súhlas, vami výslovne vyjadrený a zaručený pre každú formu spracovania.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

výňatok z článku č. 7 Talianskej právnej úpravy, dekrétu č.196/2003 vám ozrejmuje práva, ktoré môžete slobodne využívať:

 • máte právo získavať potvrdenie o existencii akýchkoľvek osobných údajov týkajúcich sa vás, dokonca aj keď nie sú registrované, a ich komunikáciu v zrozumiteľnej forme
 • máte právo vedieť pôvod vašich osobných údajov ako aj účely a metódy ich spracovávania
 • máte právo poznať logický spôsob spracovávanie vašich údajov počítačovými systémami
 • máte právo na správnu aktualizáciu, opravu vašich údajov na vyžiadanie a na ich integráciu
 • máte právo na vymazanie údajov, na ich zmenu na anonymnú formu, alebo na blokovanie akéhokoľvek spracovávania, ktoré by nebolo v súlade so zákonom
 • máte právo na vymazanie údajov, na ich zmenu na anonymnú formu, alebo na blokovanie akéhokoľvek spracovávania, ktoré by nebolo vyžiadané na ich uskladnenie vo vzťahu k cieľom, na ktoré boli tieto údaje zozbierané alebo následne spracované
 • pri každej aktualizácii, oprave, integrácii, vymazaní, zmene na anonymnú formu alebo pri blokovaní vašich údajov máte právo na potvrdenie, že s týmito zmenami bol oboznámený každý, kto by mohol prísť do styku s vašimi údajmi a ich obsahom, okrem prípadov, kde je to vylúčené, alebo sa vyžadujú opatrenia, ktoré sú evidentne v rozpore s právami na ich ochranu
 • v opodstatnených prípadoch máte právo čiastočne alebo celkovo nesúhlasiť so spracovávaním vašich osobných údajov aj keď sa tieto údaje vzťahujú k účelu, na ktorý boli zozbierané
 • v opodstatnených prípadoch máte právo čiastočne alebo celkovo nesúhlasiť so spracovávaním vašich osobných údajov pre účely prijímania reklamy alebo priameho predaja materiálu, ako aj vykonávania prieskumu trhu alebo komunikácie predaja

Podľa článku č. 13, písmena “f” Talianskej právnej úpravy 196/2003 môžete kontaktovať nášho menovaného dátového manažéra: Avv. Pierluigi Stoffi, ktorý je k dispozícii na našej oficiálnej adrese.

KONTROLÓR ÚDAJOV A SPRACOVÁVATEĽ ÚDAJOV

Kontrolór údajov je L’Erbolario S.r.l., so sídlom na Viale Milano 74, 26900 Lodi (LO) – Taliansko – E-mail: erbolario@erbolario.com, spracovávateľ údajov je Avv. Pierluigi Stolfi, ktorý je k dispozícii na našej oficiálnej adrese.

L'Erbolario Slovenčina

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Ph: +421905985155

lerbolario.slovakia@gmail.com

GMO Free
No animal testing
7 Tested metals

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované