Reklamačný Poriadok

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V zmysle zákona sa na tovar a jeho komponenty vzťahuje záručná doba 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vybavíme s Vami individuálnou dohodou k Vašej spokojnosti v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné chyby. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie dokladu o nadobudnutí reklamovaného  tovaru, ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu emailom na lerbolario@naturotheka.sk, poštou alebo osobne.

 1. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu sa môže reklamovať iba priamo v internetovom obchode, tovar zakúpený v predajni alebo u inej organizácie musíte reklamovať priamo u predajcu.
 2. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezzávadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.
 6. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri tovare  predávanom za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 7. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z § 622 Občianskeho zákonníka (bod 1. až 3. tohto reklamačného poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z § 623 Občianskeho zákonníka (bod 4. až 5. tohto reklamačného poriadku) tak, že umiestnil obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 8. Predávajúci zodpovedá za chyby tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.
 9. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho (teda článok 9 všeobecných obchodných a reklamačných podmienok). Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že predávajúci umiestnil tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.
 10. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 11. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za chybu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.
 12. Ak tovar vykazuje chyby, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu na internetovom obchode predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že zašle tovar späť a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 1. až 5. tohto reklamačného podriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah chyby tovaru. Kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
 13. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
  1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
  2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe.
 14. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, kupujúci je okrem splnenia podmienok podľa bodu 12 týchto reklamačných a obchodných podmienok povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie potom začína dňom, kedy bola vykonaná obhliadka tovaru podľa prvej vety. Ak však predávajúci alebo ním určená tretia osoba napriek poskytnutej potrebnej súčinnosti zo strany kupujúceho nezabezpečí vykonanie obhliadky v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu, reklamačné konanie začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu.
 15. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť reklamované chyby tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 1. až 3. tohto reklamačného poriadku (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 4. až 5. týchto všeobecných obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 16. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 17. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 18. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 19. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 20. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť chybný tovar za iný bezchybný s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 21. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru:
  1. ak ide o zjavnú chybu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 6.8. všeobecných obchodných podmienok,
  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za chybu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  3. ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  4. ak chyba tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  5. ak chyba tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  6. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  7. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  8. ak chyba tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  9. ak chyba tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  10. ak chyba tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 22. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 23. Predávajúci je povinný o spôsobe vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.
 24. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom výzvy na prevzatie tovaru (ďalej len „výzva“) zaslanej na poštovú adresu kupujúceho alebo na ním uvedený kontaktný e-mail. Zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie. V prípade, ak si kupujúci nevyzdvihne tovar do 30 dní odo dňa doručenia výzvy, predávajúci stanoví dodatočnú primeranú lehotu na prevzatie tovaru, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola kupujúcemu doručená opakovaná písomná výzva na prevzatie tovaru. V prípade márneho uplynutia dodatočnej primeranej lehoty sa dostáva kupujúci do omeškania. V takom prípade je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 0,05% kúpnej ceny tovaru za každý deň skladovania. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne ďalšieho nakladania s tovarom sa primerane riadia ustanoveniami § 527 Zmluva o skladovanía nasl. Obchodného zákonníka. Kupujúci môže následne požadovať kedykoľvek vydanie veci a je povinný zaplatiť skladné za dobu, keď vec bola skladovaná. Predávajúci, ako skladovateľ, môže odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov vymedzených ust. § 534 Obchodného zákonníka i v prípade, ak kupujúci, ako ukladateľ dlhuje skladné za najmenej tri mesiace. Predávajúci môže po odstúpení od zmluvy určiť primeranú lehotu na vyzdvihnutie veci s upozornením, že inak tovar predá. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže skladovateľ skladovaný tovar predať vhodným spôsobom na účet ukladateľa. Z výťažku z predaja, ktorý je skladovateľ povinný bez zbytočného odkladu ukladateľovi vydať, si môže odpočítať okrem skladného aj vynaložené náklady spojené s predajom. Skladovateľ má na zabezpečenie svojich nárokov zo zmluvy o skladovaní zádržné právo na skladovaných veciach, dokiaľ sa u neho nachádzajú.
 25. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Zasielané produkty doplnkov výživy, čajovín a potravín majú dátum spotreby (minimálnu trvanlivosť) minimálne 2 mesiace pred dátumom nákupu, v prípade kratšej exspiračnej doby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky, alebo e-mailom a zásielka je odoslaná iba so súhlasom kupujúceho.
 26. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
 27. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 28. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15. týchto reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:
  1. predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
  2. predávajúci závadný tovar vymení.
 29. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 15. tohto reklamačného poriadku, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením chyby.
 30. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viakrát opakovanú odstrániteľnú závadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných závad, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 15. tohto reklamačného poriadku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  A) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  B) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.
 31. Pokiaľ sa jedná o chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú závadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných závad, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 15. tohto reklamačného poriadku, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.
 32. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 14. tohto reklamačného poriadku.
 33. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej závady viac ako dvakrát.
 34. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných závad súčasne.
 35. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 1. tohto reklamačného poriadku skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 36. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.
 37. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lerbolario@naturotheka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. ARS subjektmi sú Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 38. Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.
 39. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Odstúpenie od zmluvy >

 

Postup pri reklamácii:

 1. Informujte nás o reklamácii vyplnením online-formulára „Oznámenie o uplatnení reklamácie“, emailom alebo písomne. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie zákazníka je zaslanie dokladu o nadobudnutí tovaru (jeho kópie), ktorý zároveň slúži ako záručný list, predávajúcemu e-mailom, poštou, alebo osobne.
 2. Potom tovar spolu s dokladom o kúpe (jeho kópiou), ktorý zároveň slúži ako záručný list, pošlite na našu adresu DANBIK s.r.o., Kadnárova 51, 83151 Bratislava. Zásielku s tovarom Vám odporúčame poistiť. Tovar poslaný na dobierku nepreberáme.
 3. Zákazník sa môže o priebehu reklamácie informovať e-mailom na lerbolario@naturotheka.sk.
 4. O ukončení a o výsledku reklamácie bude zákazník informovaný prostredníctvom písomnej výzvy na prevzatie tovaru (ďalej len „výzva“) zaslanej na poštovú adresu kupujúceho alebo na ním uvedený kontaktný e-mail.
 5. Reklamačný protokol bude odovzdaný zákazníkovi písomnou formou pri prevzatí vyriešenej reklamácie.

Stiahnite si online formulár >

 

L’Erbolario Slovensko

L'Erbolario

La naturale bellezza 100% italiana

DANBIK s.r.o.

83151 Kadnárova 51 Bratislava

Tel. +421910193910

lerbolario@naturotheka.sk

GMO Free
Odjakživa priatelia zvierat
7 testovaných kovov

Kontrola obsahu 7 kovov* na minimalizáciu rizík vzniku alergických reakcií a tým aj ochranu pre veľmi citlivú pokožku. *Nikel, olovo, arzén, kadmium, ortuť, antimón a chróm.

Neobsahuje zložky živočíšneho pôvodu.

Neobsahuje zložky
živočíšneho pôvodu.

Balené do papiera FSC®

Balené do
papiera FSC®

Dermatologicky testované

Dermatologicky
testované